Børn og skilsmisse: Her er reglerne, du skal kende

Når et par vælger at gå fra hinanden, kan det have store konsekvenser for deres børn. Skilsmisse kan være en følelsesmæssig og praktisk udfordring for alle involverede, og det kan være svært at navigere i de juridiske og sociale regler, der gælder for børn og skilsmisse i Danmark.

Som forælder er det vigtigt at forstå, hvad der sker, når man går igennem en skilsmisse, og hvordan man kan beskytte sine børn og sikre deres trivsel. I Danmark er der en række regler for skilsmisse og børn, der regulerer forældrenes ansvar, samværsret og økonomiske forpligtelser over for deres børn efter en skilsmisse.

I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad disse regler indebærer, og hvordan de påvirker børn og forældre i praksis. Vi vil også give nogle råd til, hvordan man kan håndtere en skilsmisse på en måde, der er bedst for børnene og hele familien.

Forældres roller og ansvar

Når forældre går igennem en skilsmisse, er det vigtigt at forstå, at deres ansvar og roller stadig er vigtige for deres børn. Her er nogle af de vigtigste ting, du skal vide om forældres roller og ansvar i forbindelse med en skilsmisse.

Forældremyndighed

Forældremyndighed er den juridiske ret og pligt til at træffe beslutninger omkring ens børn. I Danmark kan forældre have fælles forældremyndighed eller eneforældremyndighed. Hvis forældre har fælles forældremyndighed, skal de træffe beslutninger sammen omkring deres børn, mens eneforældremyndighed giver den ene forælder fuld kontrol over beslutningerne.

Det er vigtigt at huske på, at selvom kun en forælder har eneforældremyndighed, har den anden forælder stadig ret til at se deres børn og deltage i deres liv.

Bopæl

Bopæl er det sted, hvor ens børn bor fast. Efter en skilsmisse kan forældre enten have fælles bopæl, eller en af forældrene kan have bopælsretten. Hvis kun en forælder har bopælsretten, betyder det ikke, at den anden forælder ikke kan se deres børn. De har stadig ret til samvær med deres børn.

Det er vigtigt at huske på, at bopælsretten ikke er en permanent beslutning. Hvis der sker ændringer i familiens situation, kan bopælsretten ændres.

Forældretelefonen

Forældretelefonen er en gratis telefonlinje, som forældre kan ringe til for at få rådgivning og støtte i forbindelse med deres skilsmisse. Linjen er bemandet af professionelle rådgivere, som kan hjælpe med alt fra konfliktløsning til samarbejde mellem forældre.

Husk på, at det er vigtigt at samarbejde med den anden forælder og at tage hensyn til børnenes behov i forbindelse med en skilsmisse. Ved at arbejde sammen kan I skabe den bedste situation for jeres børn.

Børns følelser og trivsel

Når forældre går igennem en skilsmisse, kan det have stor indvirkning på deres børns følelser og trivsel. Det kan være en svær tid for børnene, og det er vigtigt at forældrene er opmærksomme på deres børns behov og følelser.

Håndtering af sorg

Børn kan føle sorg og tab i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Det er vigtigt at forældrene er opmærksomme på deres børns følelser og giver dem mulighed for at udtrykke deres sorg. Det kan være en god idé at søge hjælp fra en professionel, som kan hjælpe børnene med at håndtere deres sorg.

Børns vilkår

Når forældre går igennem en skilsmisse, kan det have stor indvirkning på børns vilkår. Det kan være en svær tid for børnene, og det er vigtigt at forældrene er opmærksomme på deres børns behov og sørger for at skabe gode vilkår for dem. Det kan være en god idé at lave en aftale om børnenes samvær med begge forældre, så børnene har mulighed for at opretholde en god relation med begge forældre.

Børns trivsel

Når forældre går igennem en skilsmisse, kan det have stor indvirkning på børns trivsel. Det er vigtigt at forældrene er opmærksomme på deres børns trivsel og sørger for at skabe gode vilkår for dem. Det kan være en god idé at søge hjælp fra en professionel, som kan hjælpe børnene med at håndtere deres følelser og sikre deres trivsel.

Det er vigtigt at forældrene er opmærksomme på deres børns behov og følelser i forbindelse med en skilsmisse. Det kan være en svær tid for børnene, og det er vigtigt at give dem den støtte og hjælp, de har brug for.

Samvær og samarbejde

Når forældre går fra hinanden, kan det have store konsekvenser for børnene. Derfor er det vigtigt, at forældrene samarbejder om at skabe en god og tryg hverdag for børnene. I denne sektion vil vi se nærmere på samvær og samarbejde mellem forældre efter en skilsmisse.

Samværsordning

Efter en skilsmisse skal der fastsættes en samværsordning, som beskriver, hvornår barnet skal være hos hver af forældrene. Det er vigtigt, at samværsordningen er tilpasset barnets behov og alder, og at den tager hensyn til både barnets og forældrenes ønsker og behov.

En samværsordning kan være fast eller fleksibel. En fast samværsordning betyder, at barnet altid er hos den ene forælder på bestemte tidspunkter, mens en fleksibel samværsordning giver mulighed for at ændre på samværstidspunkterne efter behov.

Dialog og konflikthåndtering

Forældre skal kunne tale sammen og samarbejde om at skabe en god hverdag for deres børn. Det kan være svært, hvis der er konflikter mellem forældrene. Derfor er det vigtigt at have en åben og ærlig dialog omkring samvær og andre emner, der vedrører børnenes hverdag.

Hvis der opstår konflikter, er det vigtigt at håndtere dem på en konstruktiv måde. Det kan være en god idé at søge hjælp fra en professionel rådgiver eller mediator, som kan hjælpe med at finde en løsning, der fungerer for alle parter.

Handleplan

For at sikre en god hverdag for børnene efter en skilsmisse, kan det være en god idé at udarbejde en handleplan. En handleplan kan indeholde information om samværsordning, kommunikation mellem forældrene og andre praktiske ting, der er vigtige for børnenes trivsel.

En handleplan kan også indeholde information om, hvordan forældrene vil håndtere konflikter, og hvordan de vil samarbejde om at træffe beslutninger, der vedrører børnenes hverdag.

Husk, at samvær og samarbejde mellem forældre efter en skilsmisse kan være en udfordring, men det er vigtigt at huske på, at det handler om at skabe en god hverdag for børnene. Med åben dialog, konstruktiv konflikthåndtering og en god handleplan kan I sammen skabe de bedste betingelser for jeres børn.

Juridiske aspekter

Når et ægteskab eller et samboende forhold ophører, kan det have store konsekvenser for både voksne og børn. I Danmark er der en række regler, som skal følges, når man går igennem en separation eller skilsmisse. Her er en oversigt over de juridiske aspekter, du bør være opmærksom på:

Statsforvaltningen

Statsforvaltningen er en offentlig myndighed, der blandt andet har til opgave at behandle sager om børn og skilsmisse. Hvis du og din partner har børn under 18 år og ønsker at blive skilt eller separeret, skal I kontakte Statsforvaltningen. Her vil I få hjælp til at lave en aftale om forældremyndighed, samvær og bopæl for jeres børn.

Familieretshuset

Familieretshuset er en specialdomstol, der behandler sager om familieforhold. Hvis I ikke kan blive enige om forældremyndighed, samvær eller bopæl for jeres børn, kan I anmode om at få sagen behandlet i Familieretshuset. Her vil en dommer træffe afgørelse i sagen.

Børnebidrag

Når et par går fra hinanden, skal der ofte fastsættes et børnebidrag. Børnebidraget er en økonomisk støtte, som den ene forælder betaler til den anden forælder, der har bopæl for børnene. Børnebidraget skal dække udgifter til barnets daglige ophold, mad, tøj, fritidsaktiviteter og lignende.

Separation og skilsmisse

Når et par ønsker at blive separeret eller skilt, skal der tages stilling til en række spørgsmål, herunder forældremyndighed, samvær og bopæl for børnene, bodeling og eventuel ægtefællebidrag. Der er forskel på reglerne for separation og skilsmisse, og det er vigtigt at få professionel rådgivning, så man er sikker på at følge de korrekte regler.

Ansøgning og regler

Hvis du og din partner ønsker at blive separeret eller skilt, skal I ansøge om det. Ansøgningen skal sendes til Statsforvaltningen, og der er en række regler, som skal følges. Det er vigtigt at få professionel rådgivning, så man er sikker på at følge de korrekte regler og undgå fejl i ansøgningen.

I tilfælde af arv og bodeling er der også regler, som skal følges. Det kan være en god idé at få professionel rådgivning, så man er sikker på at følge de korrekte regler og undgå fejl.

Støtte og ressourcer

Når du og din partner går igennem en skilsmisse, kan det være en følelsesmæssig og stressende tid for både dig og dine børn. Heldigvis er der en række ressourcer og støtte til rådighed for at hjælpe dig og dine børn med at navigere i denne overgangsperiode.

Rådgivning

Rådgivning kan være en stor hjælp til at håndtere de følelsesmæssige udfordringer, som en skilsmisse kan medføre. Der er mange organisationer og private terapeuter, der tilbyder rådgivning til både voksne og børn. Her er nogle organisationer, der kan hjælpe:

 • Mødrehjælpen
 • Børns Vilkår
 • Familieretshuset

Daginstitutioner og pædagoger

Hvis du har brug for hjælp til at passe dine børn, når du arbejder eller har brug for en pause, kan daginstitutioner og pædagoger være en stor ressource. Der er mange forskellige typer af daginstitutioner og pædagoger, og det kan være svært at vælge den rigtige. Her er nogle faktorer, du bør overveje:

 • Afstand til din bopæl eller arbejdsplads
 • Åbningstider
 • Kvalifikationer og erfaring af pædagoger
 • Priser

Advokat

Hvis du og din partner ikke kan blive enige om forældremyndighed, samvær eller økonomi, kan det være nødvendigt at søge hjælp fra en advokat. En advokat kan hjælpe dig med at forstå dine rettigheder og pligter i forhold til skilsmisse og kan hjælpe med at forhandle og oprette en skilsmisseaftale. Her er nogle organisationer, der kan hjælpe:

 • Advokatrådet
 • Retshjælpen
 • Familieretshuset

Økonomiske konsekvenser

Når man går igennem en skilsmisse, kan der være mange økonomiske konsekvenser. Det kan være en udfordring at navigere i de forskellige regler og love, der gælder for skilsmisse. I dette afsnit vil du blive introduceret til de økonomiske konsekvenser af en skilsmisse, herunder gæld og økonomisk uenighed.

Gæld

En skilsmisse kan medføre, at man skal dele gælden mellem sig. Det kan være alt fra lån i fælles bolig til kreditkortgæld. Hvis du og din ægtefælle ikke kan blive enige om, hvordan gælden skal deles, kan det ende i en retssag. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at en skilsmisse kan have store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke tager hånd om gælden på en ordentlig måde.

Økonomisk uenighed

En skilsmisse kan også føre til økonomisk uenighed, især hvis man har børn sammen. Det kan være alt fra børnebidrag til fordeling af formue. Hvis man ikke kan blive enige om, hvordan man deler økonomien, kan det ende i en retssag. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at en skilsmisse kan have store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke tager hånd om økonomien på en ordentlig måde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en skilsmisse kan have store økonomiske konsekvenser. Det er derfor vigtigt at tage hånd om gælden og økonomien på en ordentlig måde for at undgå unødvendige økonomiske uenigheder.

Børns adfærd og reaktioner

Når forældre går igennem en skilsmisse, kan det have en stor indvirkning på børns adfærd og reaktioner. Børn kan have svære følelser og reagere på forskellige måder. Det er vigtigt at forstå disse reaktioner og forsøge at hjælpe børnene gennem denne tid.

Svære følelser

Børn i skilsmisse kan opleve en række svære følelser, herunder:

 • Sorg
 • Vrede
 • Angst
 • Forvirring
 • Skyldfølelse

Det er vigtigt at anerkende disse følelser og give børnene mulighed for at tale om dem. Det kan også være nyttigt at søge professionel hjælp, hvis børnene har svært ved at håndtere deres følelser.

Signaler

Børn kan vise forskellige signaler på deres følelser og reaktioner på skilsmisse. Disse signaler kan omfatte:

 • Tristhed
 • Isolation
 • Aggression
 • Problemer i skolen
 • Fysiske symptomer såsom mavesmerter eller hovedpine

Det er vigtigt at være opmærksom på disse signaler og tale med børnene om, hvad de føler og oplever.

Aktiviteter og nærvær

At deltage i aktiviteter sammen med børnene og give dem nærvær kan være en måde at hjælpe dem gennem skilsmisseprocessen. Nogle aktiviteter, der kan være nyttige, omfatter:

 • At tage på udflugter
 • At have en fast rutine
 • At være sammen med familie og venner
 • At deltage i sport eller andre fritidsaktiviteter

Det er også vigtigt at give børnene tid og opmærksomhed og lade dem vide, at de stadig er elskede og værdsatte.

Alder og skilsmisse

Når det kommer til skilsmisse, spiller alder en stor rolle i, hvordan børnene vil reagere på situationen. Her vil vi se på, hvordan små og ældre børn typisk håndterer skilsmisse.

Små børn

Små børn, der er i alderen 0 til 5 år, kan have svært ved at forstå, hvad der sker, når deres forældre går fra hinanden. De kan føle sig forvirrede og utrygge, da de ikke er i stand til at forstå, hvorfor deres forældre ikke længere bor sammen.

Det er vigtigt at sørge for, at små børn er omgivet af stabilitet og rutiner, da det kan hjælpe dem med at føle sig mere trygge. Det kan også være en god idé at tale med dem på en enkel måde om, hvad der sker, og hvorfor deres forældre ikke længere bor sammen.

Ældre børn

Ældre børn, der er i alderen 6 til 18 år, kan have en bedre forståelse for, hvad der sker, når deres forældre går fra hinanden. De kan have mere komplekse følelser omkring situationen og kan have brug for mere støtte og forståelse.

Det er vigtigt at lade ældre børn vide, at de stadig er elskede og støttede af begge forældre, selvom de ikke længere bor sammen. Det kan også være en god idé at lade dem udtrykke deres følelser og bekymringer og give dem mulighed for at tale med en professionel, hvis de har brug for det.

Husk, at hvert barn er unikt, og at deres reaktion på skilsmisse kan variere. Det er vigtigt at give dem støtte og forståelse, uanset deres alder og reaktion på situationen.

Løsninger og strategier

Når det kommer til skilsmisse og børn, er det vigtigt at have en klar plan for at undgå problemer og sikre, at børnene trives. Her er nogle løsninger og strategier, der kan hjælpe dig og din familie med at navigere gennem denne svære tid.

Samarbejde

Det er afgørende at samarbejde med din tidligere partner for at sikre, at børnene får den bedst mulige oplevelse ud af skilsmissen. Dette kan indebære at oprette en fælles forældreplan, der beskriver, hvordan I vil dele tid og ansvar for børnene. Det kan også betyde at deltage i mediation eller terapi, hvis I har brug for hjælp til at kommunikere og samarbejde.

Loyalitet

Børn kan føle sig splittet mellem deres forældre under en skilsmisse. Det er vigtigt at undgå at lægge pres på dem for at vælge side eller at tale dårligt om din tidligere partner i deres nærvær. Det er også vigtigt at give børnene lov til at opretholde et positivt forhold til begge forældre.

Problemer og løsninger

Der kan opstå mange problemer under en skilsmisse, men der er også mange løsninger. Her er nogle eksempler på problemer, der kan opstå, og hvordan man kan løse dem:

 • Konflikt om forældremyndighed: Hvis du og din tidligere partner ikke kan blive enige om forældremyndigheden, kan mediation eller retssager hjælpe med at finde en løsning.
 • Uenighed om bopæl: Hvis I ikke kan blive enige om, hvor børnene skal bo, kan mediation eller retssager hjælpe med at finde en løsning.
 • Børnenes trivsel: Hvis børnene har det svært under skilsmissen, kan terapi eller rådgivning hjælpe dem med at håndtere deres følelser og bekymringer.

Husk, at hver familie er unik, og der er ikke en enkelt løsning, der passer til alle. Det er vigtigt at finde de løsninger, der fungerer bedst for dig og din familie.